Regulamin Rezerwacji Pokoi

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAJAZDU GROBLANKA

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację  oraz ważności rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI


Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Zajazdu Groblanka w formie elektronicznej,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Naszego Zajazdu.
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Zajazd Groblanka prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d, powyżej), który winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Zajazd Groblanka rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 7 dni roboczych.
Zadatek, o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Zajazdu Groblanka w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej.
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.  
Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zajazdu Groblanka.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego PHU ELRO Elżbieta Pufal
Konto bankowe: BZ WBK
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: 07 1090 1098 0000 0001 2346 1146
 
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Zajazdu Groblanka gość zobowiązany jest do rozliczenia świadczonych usług z góry.

Zajazd Groblanka  zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe.  

II. ANULOWANIE REZERWACJI
 
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

A. Warunki anulowania rezerwacji
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1) na 21 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty  zadatku
2) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu.
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację, (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez Zajazd Groblanka Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 
D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
 
III. DODATKOWE INFORMACJE  
1) Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.
2) Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
3) Zajazd Groblanka zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.
4) W pokojach jak też w pomieszczeniach Zajazdu Groblanka obowiązuje całkowity zakaz Palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych jak też papierosów elektronicznych. Naruszenie tego zakazu skutkuje dobrowolnym poddaniem się opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Dzieci do lat 4 - pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu.

Intencją Zajazdu Groblanka jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Zajazd Groblanka świadczeniami.  W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Zajazdem Groblanka a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy w Malborku.
 
Dyrekcja Zajazd Groblanka


Opinie Naszych gości

 

 

 

 

 

 

 

mapka